STATUT

Fundacji „Ocalić Dziedzictwo Kresów Wschodnich”

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja „Ocalić Dziedzictwo Kresów Wschodnich”, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez Olega Chorowca zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym rep. A nr 128/2019, sporządzonym w dniu 28 stycznia 2019 roku przez notariusz Malwinę Annę Siadak w kancelarii notarialnej w Warszawie, przy ul. Solec 61a lok. 29.

 2. Fundacja działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu.

 3. Fundacja może posługiwać się tłumaczeniem nazwy na języki obce.

 4. Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.

 5. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

§2

Fundacja z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskuje osobowość prawną.

§3

Siedzibą Fundacji jest Radom.

§4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów statutowych może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Fundacja może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, zakłady, filie w kraju i za granicą.

 3. Fundacja może tworzyć nowe fundacje.

 4. Fundacja może przystępować do organizacji międzynarodowych i krajowych na warunkach określonych w statutach tych organizacji, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, w których Polska jest stroną.

§5

 1. Fundacja używa pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§6

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

§7

 1. Fundacja może przyznawać nagrody i wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji jej celów.

 2. Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe.

 3. Fundacja może nadawać dla osób fizycznych i prawnych tytuł Honorowego Członka Fundacji Ocalenia Dziedzictwa Kresów Wschodnich. Prawa i przywileje wynikające z przyznanego tytułu ustala Zarząd Fundacji.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§8

Celem Fundacji jest:

 • prowadzenie działań zmierzających do zachowania i ochrony historycznych zbiorów Państwowego Archiwum Obwodowego w Kijowie, Chmielnickim oraz Żytomierzu dotyczących rodzin polskiego pochodzenia z XVII-XIX wieku;

 • popularyzacja na terenie Rzeczpospolitej Polskiej historycznych zbiorów Państwowego Archiwum Obwodowego w Kijowie, Chmielnickim oraz Żytomierzu dotyczących rodzin polskiego pochodzenia z XVII-XIX wieku i wiedzy na temat ich historii,

 • działanie na rzecz ochrony dziedzictwa polskiego na Ukrainie,

 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości i rozwój świadomości narodowej.

§9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie działań zmierzających do pozyskania i zabezpieczenia kopii dokumentów kluczowej części zbiorów z Państwowego Archiwum Obwodowego w Kijowie, Chmielnickim oraz Żytomierzu na Ukrainie dotyczących ponad stu tysięcy rodzin polskiego pochodzenia z XVII – XIX wieku;

 2. Digitalizację kluczowej części zbiorów z Państwowego Archiwum Obwodowego w Kijowie, Chmielnickim oraz Żytomierzu na Ukrainie dotyczącej polskiej ludności – jako forma ochrony przed zniszczeniem oraz udostępnienie przyszłym pokoleniom;

 3. Skatalogowanie, usystematyzowanie oraz ułatwienie dostępu do ww. zbiorów oraz ich popularyzacja (potomkowie wspomnianych polskich rodzin mieszkają zarówno w RP jak i w całej Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych etc.);

 4. Konserwację wybranej części dokumentów ze zbiorów Państwowego Archiwum Obwodowego w Kijowie, Chmielnickim oraz Żytomierzu na Ukrainie dotyczących rodzin polskiego pochodzenia znajdujących się w fatalnym stanie – jako ochrona przed całkowitym zniszczeniem i zapomnieniem;

 5. Przeprowadzanie kwerend genealogicznych dla Polaków w archiwach na Ukrainie, w celu odtworzenia dziejów polskich rodzin na przestrzeni minionych stuleci. Poszukiwanie obecnie żyjących przedstawicieli rodzin polskich na Ukaranie, wznowienia straconych więzi rodzinnych – łączenie rodzin rozdzielonych ze względu na represje;

 6. Prowadzenie badań nad historią ludności polskiej oraz jej stanu posiadania na Ukrainie z XVII-XIX wieków. Badania utraconej własności ziemskiej;

 7. Publikacja drukiem czasopism, prac naukowych etc. o tematyce genealogiczno-heraldycznej dotyczącej polskiej ludności z Kresów Wschodnich;

 8. Prowadzenie konferencji naukowych;

 9. Prowadzenie badań nad historią ludności polskiej na Ukrainie.

§10

 1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może współdziałać oraz wspierać, także finansowo, działalność innych osób i instytucji działających dla osiągnięcia celów zbieżnych z celami Fundacji.

 2. Współdziałanie i wsparcie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia oraz całkowitego lub częściowego zabezpieczenia zobowiązań powyższych instytucji, organizacji i osób, albo pomocy w uzyskaniu pomocy z innych źródeł.

 3. Fundacja może też pozyskiwać środki z funduszy pomocowych instytucji, organizacji i osób, krajowych lub międzynarodowych, oraz współdziałać w tym celu z innymi instytucjami, organizacjami i osobami.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§11

Majątek Fundacji stanowi:

 1. fundusz założycielski w kwocie 1.000 (jeden tysiąc) złotych, oraz

 2. ruchomości, nieruchomości, prawa majątkowe i niemajątkowe, udziały, papiery wartościowe, środki pieniężne i inne dobra rzeczowe otrzymane i nabyte w czasie działalności Fundacji.

§12

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych właściwymi przepisami.

§13

 1. Dochody Fundacji mogą pochodzić w szczególności z:

  1. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów,

  2. krajowych i zagranicznych dotacji i subwencji oraz grantów,

  3. dochodów z majątku Fundacji,

  4. odsetek uzyskanych z depozytów bankowych i innych lokat,

  5. dochodów ze zbiórek publicznych i imprez publicznych.

 1. Fundacja nie działa dla osiągnięcia zysku. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana na jej działalność statutową.

 2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

Przyjęcie darowizny lub spadku nie może powodować przejęcia przez Fundację długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.

§14

Zabrania się:

  1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi powyższe osoby pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli („Osoby Bliskie”);

  2. Wykorzystania majątku Fundacji na rzecz członków organów, pracowników oraz ich Osób Bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z celu statutowego;

  3. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich Osób Bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

  4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§15

 1. Organem Fundacji jest Zarząd

 2. Fundator może wchodzić w skład Zarządu Fundacji.

Zarząd Fundacji

§16

 1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób powoływanych przez przez Fundatora.

 2. W przypadku Zarządu jednoosobowego, członek Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu Fundacji.

 3. Kadencja członków zarządu trwa 5 lat. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż 1 kadencję.

 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

 1. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora;

 2. upływu kadencji;

 3. obłożnej, długotrwałej choroby;

 4. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

 5. śmierci;

 6. odwołania przez Fundatora.

 1. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 2. Tryb działania Zarządu określa niniejszy Statut, a w kwestiach nieuregulowanych regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd.

§17

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

  1. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

  2. uchwalanie regulaminów,

  3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

  4. prowadzenie polityki kadrowej, w tym ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

  5. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

  6. opiniowanie zmian w Statucie,

  7. występowanie do Fundatora z wnioskami w sprawie połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji,

 1. Zarząd zbiera się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na jeden rok.

 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

 4. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

 5. Zarząd zobowiązany jest co roku przedkładać Fundatorowi roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

 6. Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia funkcji wynagradzani. Zasady ich wynagradzania ustala Fundator.

 7. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy z Fundacją.

§18

 1. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch lub większej ilości osób oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa samodzielnie Prezes lub dwaj członkowie zarządu działający łącznie.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 1. Zmiana Statutu

§19

 1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Fundator.

 2. Zmiana statutu wymaga wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

 1. Połączenie z inną fundacją

§20

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 3. Decyzja w sprawie połączenia podejmuje Fundator.

 1. Likwidacja Fundacji

§21

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Fundator wyznaczając likwidatora.

 3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

 4. O likwidacji Fundacji Zarząd niezwłocznie zawiadamia sąd rejestrowy i właściwego Ministra.

§ 22

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd.

_____________________

Oleg Chorowiec

Fundator